We could categorize the fish from our stock for 35 categories as the following
 
ANGEL    
• Pterophyllum scalare    
     
BARB    
• Barbodes Schwanennfedii
• Barbodes Lateristriga
• Barbus Conchonius
• Hampala Macrolepidota
• Hampala Dispar
• Osteochilus Hasselti 
• Puntius Schwanenfeldi
• Puntius Orphide
• Puntius Daruphani
• Puntius Nigrofasiatus
• Puntius Partientazana
• Puntius Partipentazana
• Puntius Orphoides


 
   
FIGHTER BETTA  
• Betta imbellis
• Betta splendens
• Betta prima
   
     
BOTIA  
• Botia Modesta
• Botia Lecontei
• Botia Hymenophysa
• Botia Morleti
• Botia Lohachata
• Botia Modesta
• Botia Macracantha 
 
     
BRACKISH    
• Brachygobiusa Xanthoznus 
• Chonerhinus Modestus 
• Datnioides Quadrii Asciatus
• Monodactylus Argenteus
• Halopryne Trispinosus 
• Homanoloptera Modesta
• Lates Calcarifer 
• Microphis Hoaja
• Metynnis Hypasauohen 
• Scatophagus Rubrifons 
• Scatophgus Argus
• Synaptera Panoides
• Tetraodon Fluviatrlis
• Tetraodon Palembangensis 
• Aplocheilus Panchax
• Periophthalmus Papilio
• Xenentodon Cancilla
     
CATFISH    
• Clarias Batrachus
• Corydoras Aeneus Var.
• Corydoras Aeneus
• Kryptopterus Bicirrhis
• Leiocassis Siamensis
• Mystus Vittatus
• Mystus Singaringan
• Mystus Wycki
• Mystus Nemurus
• Ompok Bimaculatus
• Pangasianodon Sutchi
• Pangasius Sanitwongsei
• Pangasius Larnaudii
 
• Pangasius Sutchi
• Heterobagrus Bocourti
• Horabagrus Brachysoma
• Silurodes Hypophthalmus
• Wallago Dinema
• Wallagonia Miostoma
 
     
EEL    
• Gymnothorax tile
• Macrognathus siamensis
• Mastacembelus armatus
• Mastacembelus circumcinctus
• Mastacembelus erythrotaenia
• Mastacembelus sp.
   
     
GOLDFISH    
• Carassius auratus    
     
GOURAMI  
• Osphronemus Goramy
• Osphronemus Goramy Var
• Osphronemus Goramy
• Trichogaster Microlepis
• Trichogaster Trichopterus
• Trichogaster Pectoralis
• Helostoma Temminckii
• Colisa Sota
• Colisa Labiosa
• Macropodus Opercularis
• Macropodus Opercularis Var
• Trichogaster Leeri
• Colisa Lalia
• Trichopsis Pumilus

 
     
GUPPY  
• Poecilia Reticulata    
     
     
    Next >>